Fedora Alt Logo

چگونه میتوانیم تایید کنیم عکس (image) خود را؟

هنگامی که شما دانلود کردید یک عکس (image) , تایید آن برای امنیت و یکپارچگی.همچنین تایید عکس(image) شما , شروع توسط دانلود CHECKSUM فایل مناسب درون دایرکتوری به عنوان عکس (image) دانلود شده.

بعدی , کلید های مهم فدورا:

$ curl https://getfedora.org/static/fedora.gpg | gpg --import

You can verify the details of the GPG key(s) here.

الان, تایید کندی که آن CHECKSUM فایل معتبر است:

$ gpg --verify-files *-CHECKSUM

CHECKSUM فایل باید داشته باشد یک امضاء خوب از یکی از کلید های زیر:

  • 9867C58F - Fedora 35
  • 45719A39 - Fedora 34
  • 9570FF31 - Fedora 33
  • DBBDCF7C - IOT 2019

سرانجام , اکنون CHECKSUM فایل تایید شده است, بررسی کنید آن عکس (image) هست یکی با checksum:

$ sha256sum -c *-CHECKSUM

اگر خروجی حالت آن فایل هست معتبر , سپس آن هست قابل استفاده برای شما!

چگونه می توانیم انجام دهیم تایید عکس (image) بر روی بقیه سیستم عامل ها؟

بخوانید این دستورالعمل ها را برای تایید عکس.