Fedora Logo

Fedora 35 عکس (image) بر پایه فضای ابری

عکس(image) فدورا بر پایه فضای ابری هستند برای ایجاد هدف کلی ماشین های مجازی (VMs). شما می توانید استفاده کنید از Qcow 2 عکس (image) برای Openstack همچنین عکس (image) فشرده raw. اگر شما مطمئن نیستید چه چیزی استفاده کنید , عکس (image) raw را امتحان کنید.

raw بر پایه فضای ابری

دانلود | تایید

بر پایه فضای ابری qcow2

دانلود | تایید

فدورا 35 عکس (image) بر پایه فضای ابری برای vargant

این عکس ها (images) هستند جعبه های Vagrant عکس (images) برای گسترش با استفاده از Vagrant. اگر شما هستید در حال استفاده Vagrant در Mac OS X or Windows , تصویر(image) VirtualBox احتمالا تصویری (image) است که می خواهید از آن استفاده کنید. اگر شما هستید در حال استفاده Vagrant در فدورا , استفاده کنید از عکس (image) libvirt/KVM

عکس(image) VirtualBox

دانلود | تایید

عکس (image) libvirt/KVM

دانلود | تایید

Fedora 35 Cloud Base Images for Google Cloud Platform (GCP)

This image is configured to boot on GCP. To create a disk from the compressed image, see GCP's documentation.

Compressed disk image

دانلود | تایید

Fedora 35 بر پایه فضای ابری عکس(image) برای فضاهای ابری عمومی آمازون

لینک های زیر فراهم میکنید برای شما لیست های در دسترسی AMIs توسط منطقه شما با دکمه ها همچنین راه اندازی کنید در اکانت وب سرویس آمازون شما. شناسه AMI برای استفاده با AWS کنسول همچنین فراهم می کنند ابزارهای کامند لاین.

x86_64 AMIs

برای راه اندازی کلیک کنید.

aarch64 AMIs

برای راه اندازی کلیک کنید.

مخواهی چیز جدید امتحان کنی؟

فدورا CoreOS

منابع پشتیبانی

مستندات

در صفحه ویکی با اطلاعات درباره فدورا بر پایه فضای باری و آن عکس(images) های در دسترسی دراینجا.

Email

در این لیست کاربران و توسعه دهنده های در دسترس در cloud@lists.fedoraproject.org.

گفتگو

Users and developers are available in the #fedora-cloud IRC channel on irc.libera.chat for real-time chat.